Nowy projekt „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS” to szansa na 7 tys. zł stypendium dla zdolnych uczniów z województwa śląskiego.

13 listopada ruszy nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach pierwszej edycji projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS”. Wnioski będzie można składać do 13 grudnia 2023 roku. Zainteresowani będą mogli zdobyć stypendium w łącznej wysokości 7 tys. zł na czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024.
„Śląskie inwestuje w talenty, w potencjał i wiedzę młodych ludzi, którzy są przyszłością województwa. Zależy nam na tym, żeby mieli możliwość rozwoju, realizacji pasji i zdobywania wiedzy, co przełoży się na rozwój regionu. Chcemy, by młodzi, zdolni ludzie związali swoją przyszłość z województwem śląskim, tu się kształcili i pracowali, stąd idea wsparcia tych najbardziej ambitnych. Wierzę, że to najlepiej zainwestowane publiczne pieniądze i zachęcam do udziału w tym projekcie” – mówi marszałek Jakub Chełstowski.
Stypendia są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, budżetu państwa oraz budżetu województwa śląskiego.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru oraz wymaganej dokumentacji są dostępne na stronie internetowej projektu.
Uczniowie i uczennice spełniający kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty Plus – I edycja”, mogą składać wnioski (wraz z niezbędnymi załącznikami) wyłącznie przez elektroniczną platformę ePUAP. Wnioski powinny zostać przygotowane za pomocą specjalnie stworzonej na potrzeby projektu aplikacji służącej do generowania wniosków o przyznanie stypendium.
Wnioski zostaną poddane ocenie, a stypendia trafią do tysiąca uczniów i uczennic z najwyższą liczbą punktów.
Kryteria niezbędne do spełnienia, aby móc uzyskać stypendium to:
– pobieranie nauki w szkole ponadpodstawowej na terenie województwa śląskiego,
– dochód w rodzinie ucznia w przeliczeniu na jednego członka rodziny, który w roku kalendarzowym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium, nie przekroczył kwoty 2 359,00 zł lub 2 674,00 zł (w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności),
– uzyskanie średniej arytmetycznej ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie:
– klasa 1 – średnia na poziomie minimum 5,00,
– klasy 2-4 w przypadku uczniów liceum ogólnokształcącego oraz szkół artystycznych – średnia na poziomie minimum 4,75,
– klasy 2-5 w przypadku uczniów szkół zawodowych – średnia na poziomie minimum 4,75 lub uzyskanie tytułu laureata/finalisty olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia, organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.
Każdy uczeń/uczennica może uzyskać dodatkowe punkty za zdobycie tytułu laureata/finalisty konkursu/olimpiady/turnieju lub na podstawie statusu ucznia/uczennicy z niepełnosprawnościami.
Ważne: Datą złożenia wniosku w formie elektronicznej jest data wpływu wniosku na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /UMWSL/skrytka.
Zgodnie z obowiązującym Regulaminem przyznawania stypendiów wnioski złożone przed lub po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

źródło: UMWS

Skip to content