16 uczniów szkół powiatowych wykazało się bardzo dobrymi wynikami w nauce i w obecności członków Komisji Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu Rady Powiatu Częstochowskiego odebrało stypendia w kwocie 1 000 zł.

17 września Starosta Częstochowski Krzysztof Smela wraz z wicestarostą Janem Miarzyńskim i Adamem Morzykiem wręczyli okolicznościowe dyplomy uczniom ze szkół w Kamienicy Polskiej, Złotego Potoku i Koniecpola. Uhonorowani zostali:

– Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej:
1. Julia Najnigier – średnia ocen -5,73
2. Natalia Górniak – średnia ocen – 5,40
3. Tomasz Rogala – średnia ocen 5,26
4. Magdalena Kaczmarek – średnia ocen 4,87

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu:
1. Julia Rydzek – średnia ocen – 5,67
2. Natalia Misztal – średnia ocen – 5,11
3. Małgorzata Szyda – średnia ocen – 5,07
4. Kinga Buc – średnia ocen – 5,00
5. Mateusz Ciastko – średnia ocen – 5,00
6. Aleksandra Woźniak – średnia ocen – 5,00
7. Marcin Konatowski – – średnia ocen 4,88
8. Aleksandra Gęskowska – – średnia ocen 4,80
9. Bartosz Rumin– średnia ocen 4,80
10. Natalia Oberska – średnia ocen 4,76

– Zespół Szkół im. Wł. Szafera w Złotym Potoku:
1. Jonasz Jawornik – średnia ocen 4,95
2. Kinga Jawura – średnia ocen 4,8

Kandydatem do stypendium może być uczeń spełniający równocześnie następujące warunki:
1. w wyniku klasyfikacji odpowiednio śródrocznej lub rocznej uzyskał:
a) średnią ocen co najmniej 4,75 z zajęć edukacyjnych wyodrębnionych
w ramowym planie nauczania jako obowiązkowe i realizowanych w danym semestrze, z wyłączeniem praktyk,
b) oceny celujące z co najmniej 3 zajęć edukacyjnych wyodrębnionych
w ramowym planie nauczania jako obowiązkowe i realizowanych w danym semestrze, z wyłączeniem praktyk.
2. Uczeń nie może mieć nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach dydaktycznych.

Stypendium finansowane jest w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat częstochowski”.

źródło: informacja prasowa

Skip to content