– Dzieci muszą być widziane, słyszane, rozumiane i chronione. Szkolenia realizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury to ważny element działań na rzecz urzeczywistnienia zasady dobra dziecka, poprawy sytuacji osób pokrzywdzonych przestępczością o charakterze seksualnym oraz dotkniętych przemocą domową. To mocne wsparcie dla polskiego wymiaru sprawiedliwości – podkreślił wiceminister sprawiedliwości dr Marcin Romanowski.

Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ogłosił rozpoczęcie kompleksowego programu szkoleń w ramach projektu pn. Realizacja idei wymiaru sprawiedliwości przyjaznego małoletnim oraz wzmocnienie praw osób pokrzywdzonych. Projekt wspierany jest przez Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).

Inicjatywa skupia się na wdrażaniu zasady dobra dziecka oraz polepszeniu sytuacji osób pokrzywdzonych przestępczością o charakterze seksualnym i dotkniętych przemocą domową. Przeprowadzonych zostanie 246 edycji szkoleń Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Będą one podzielone na cztery kategorie:

  • czynności procesowe wobec osób poniżej 18 roku życia;
  • przemoc wobec kobiet (z naciskiem na przestępstwa seksualne) i przemoc domowa;
  • sytuacje małoletnich cudzoziemców w procedurach migracyjnych;
  • postępowanie z ofiarami przemocy domowej oraz z ofiarami przestępstw seksualnych.

Chcemy, by ludzie tworzący wymiar sprawiedliwości w Polsce, często decydujący o dalszym losie ofiar przemocy oraz osób małoletnich, byli szczególnie wyczuleni na ich potrzeby. Projekt zapewni to poprzez kontakt ze specjalistami – zaznaczył wiceminister Marcin Romanowski.

Harmonogram projektu

Szkolenia są kierowane przede wszystkim do prokuratorów, asesorów prokuratury, asystentów prokuratorów, sędziów, asesorów sądowych, asystentów sędziowskich oraz referendarzy sądowych. Udział w projekcie jest przewidziany także dla radców prawnych i aplikantów radcowskich. Natomiast szkolenia z zakresu postępowania z ofiarami przemocy obejmuje również kuratorów sądowych. Zajęcia są realizowane w ramach formuły hybrydowej, podzielonej na dwa specjalistyczne etapy szkolenia. Pierwszy o charakterze wykładowym obejmuje blok prawniczy oraz psychologiczny. Drugi etap to część warsztatowa. Skupia się na praktycznych, psychologicznych aspektach pracy z osobami pokrzywdzonymi i nieletnimi. Warunkiem ukończenia szkolenia i otrzymania certyfikatu jest udział w obu jego częściach. Uczestnictwo jest bezpłatne, a część stacjonarna jest realizowana w siedzibach Sądów Okręgowych oraz Prokuratur Okręgowych.

Profesjonalizm musi iść w parze z umiejętnościami praktycznymi. Kładziemy szczególny nacisk na część warsztatową, ponieważ praktyka ma największe znaczenie w pracy prawnika. – zapowiedział wiceminister Marcin Romanowski.

Szeroka współpraca z UNICEF

Realizacja projektu odbywa się we współpracy między Ministerstwem Sprawiedliwości, Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury oraz UNICEF. Nie byłaby możliwa, gdyby nie porozumienie podpisane 9 września 2022 r. przez wiceministra Marcina Romanowskiego oraz Koordynatora Krajowego UNICEF ds. Reagowania Kryzysowego Rasheda Mustafę Sarwara.

Współpraca z Funduszem Narodów Zjednoczonych otwiera ogromne możliwości przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Chcemy skrupulatnie wykorzystać tę szansę dla dobra najsłabszych, przede wszystkim dzieci i wszystkich osób pokrzywdzonych przemocą – zauważył wiceminister Marcin Romanowski.

Szkolenia w ramach projektu są elementem szerszej współpracy nawiązanej między Polską a Funduszem Narodów Zjednoczonych. UNICEF patronował również pracom nad Krajowym planem przeciwdziałania przestępczości seksualnej i obyczajowej na szkodę małoletnich, a także rozwiązaniom na rzecz osób nieletnich zawartym w ustawie antyprzemocowej 2.0 oraz „ustawie Kamilka”. Chodzi m.in. o standardy ochrony małoletnich.

Polskie przepisy należą dziś do jednych z najbardziej przyjaznych dzieciom i osobom pokrzywdzonym w Europie. Chcemy stale podnosić standardy i stanowić przykład dla całego świata – podsumował wiceminister Marcin Romanowski.

Źródło: Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Skip to content