Zmiany w centrum usług komunalnych

Katarzyna Ślęzak została nową dyrektorką miejskiego Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie, które zajmuje się m.in. prowadzeniem systemu gospodarowania odpadami oraz utrzymaniem terenów zielonych.
Katarzyna Ślęzak jest absolwentką bankowości i finansów wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu Zamówień Publicznych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. W latach 2008-2019 związana z PKO Bankiem Polskim S.A. gdzie, sprawowała m. in. funkcję kierownika zespołu doradców. Od roku 2019 była specjalistką ds. edukacji, promocji i informacji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. Od roku 2020 zatrudniona w Centrum Usług Komunalnych na stanowisku Kierownika Sekcji Informacji, Promocji i Edukacji, a następnie Kierownika Sekcji Kontroli i Zamówień Publicznych. Posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie finansów, w tym finansów publicznych oraz zarządzania. W ramach pracy w Centrum Usług Komunalnych była m.in. inicjatorką założenia miejskiej pasieki oraz programu „Elektryczne Śmieci” w ramach współpracy z fundacją „Odzyskaj Środowisko”. Katarzyna Ślęzak została powołana na stanowisko dyrektorki CUK w wyniku konkursu, dotychczasowy dyrektor Paweł Zasępa przeszedł na emeryturę.
Przypomnijmy, że miejskie Centrum Usług Komunalnych zajmuje się głównie terenami zielonymi, prowadzeniem systemu gospodarowania odpadami, w tym nadzorowaniem usług realizowanych przez firmy zewnętrzne na rzecz miasta w tym zakresie, prowadzeniem Biura Obsługi Deklaracji „odpadowych”, likwidacją dzikich wysypisk i edukacją ekologiczną. Zadaniem CUK jest także podejmowanie działań związanych z rozwojem, rewaloryzacją i rewitalizacją terenów zieleni miejskiej, a także utrzymanie systemu Częstochowskiego Roweru Miejskiego.
Na ostatniej sesji Rady Miasta Częstochowy nastąpiło rozszerzenie zakresu zadań CUK. Proponowane zmiany mają usprawnić koordynację prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na miejskich terenach zieleni urządzanej. Centrum Usług Komunalnych będzie mieć w statucie dodatkowo: zarządzanie powierzonymi nieruchomościami, realizację nasadzeń drzew i krzewów (w tym wynikających z decyzji administracyjnych), zwalczanie gryzoni na terenie miasta, a oprócz utrzymania i zarządzania placami zabaw i rekreacji ruchowej, fontannami oraz elementami małej architektury, ma mieć pod opieką także zdroje wodne.

źródło: UM Częstochowy

Skip to content