Ministerstwo Rolnictwa wystąpiło z nowym projektem opiekuńczym

We wtorek 18 stycznia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprezentowało projekt socjalny, w ramach którego seniorzy, którzy byli dotychczas aktywni zawodowo w sektorze rolniczym, będą mogli spędzać emeryturę w opiekuńczych gospodarstwach rolnych zamiast w ośrodkach pomocy społecznej.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi, Henryk Kowalczyk, uzasadniając potrzebę tworzenia opiekuńczych gospodarstw rolnych, zwrócił uwagę na fakt, że seniorzy, którzy do tej pory prowadzili aktywny tryb życia w swoich gospodarstwach, a znaleźli się w domach opieki, cierpią nie tylko z powodu samotności, ale też z powodu oderwania od dotychczasowych zajęć:

Te gospodarstwa opiekuńcze niech będą takim przykładem, aby pamiętać w sposób godny o seniorach, równocześnie prowadząc działalność rolniczą. Najważniejsze jest to, żeby te osoby mogły w tym środowisku funkcjonować tak, żyły dotychczas, na ile sił wystarczy pomagając w tych gospodarstwach. To jest najlepsza terapia i najlepsza forma aktywności na lata emerytalne.

Dr hab. Piotr Nowak, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, nawiązując do problemów demograficznych, zwrócił uwagę, że specyfika starości na obszarach wiejskich różni się znacząco od sytuacji w miastach czy na przedmieściach, oraz że do tej pory nie istniał program, który by te różnice uwzględniał:

Głównym problemem jest demografia – z pułapki demograficznej nie ma ucieczki. Problem starzenia się i przybywania osób starszych, ale też innych procesów społecznych, które się dzieją we wszystkich rozwiniętych państwach. Chcemy temu przeciwdziałać i łagodzić te procesy społeczne. Ważne jest to, że istnieje specyfika starości na wsi. My oczywiście mamy polityki rządowe odnoszące się do seniorów ale takiej specjalnej polityki odnoszącej się do osób mieszkających na obszarach wiejskich nie ma.

Minister rolnictwa Henryk Kowalczyk nie ma wątpliwości, że gospodarstwa opiekuńcze będą dla seniorów dużo lepszym rozwiązaniem niż klasyczne domy opieki:

Sądzę, że najlepszą formą aby seniorzy dożywali w spokoju, radości, aktywności swoich lat jest właśnie pozostawienie ich w swoich środowiskach, takich, w jakich żyli przez wiele lat. Tylko wtedy można powiedzieć, że opieka nad takimi seniorami jest skuteczna, bo nie jest to tylko opieka medyczna ani urzędowa ale przede wszystkim taka opieka daje możliwości aktywnego życia. A problemy związane z demografią niestety bardzo wiele osób przed taką koniecznością postawią.

W dużym skrócie: założenie jest takie, aby aktywni rolnicy przyjmowali do swoich gospodarstw seniorów, którzy są już nieaktywni zawodowo, którymi przy okazji mogli by się opiekować. Obecnie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracuje nad wdrożeniem projektu w życie. Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć na stronie internetowej ministerstwa.

Skip to content