6 listopada odbyła się sesja wyjazdowa Regionalnej Rady Ochrony Przyrody działającej przy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, w trakcie której podjęto decyzję o utworzeniu i kształcie nowego rezerwatu przyrody. 66. rezerwat w województwie śląskim powstanie w gminie Kochanowice i będzie trzecim takim obiektem na obszarze Nadleśnictwa Herby.

Nowy rezerwat powstanie na terenie lasów we wschodniej części Leśnictwa Kochanowice. Projektowane do objęcia ochroną rezerwatową są fragmenty wielogatunkowych lasów o bogatym runie odpowiadające niskiemu grądowi subkontynentalnemu Tilio-Carpinetum stachyetosum, stąd też wywodzi się przyszła nazwa obiektu „Kochanowicki Grąd”. Las ten tworzą również różnowiekowe dęby, których wiek przekracza często 140 lat, a także graby, olsze, jesiony, brzozy, osiki, jawory i sosny. Starodrzew liściasty jest dogodnym miejscem dla siedlisk bociana czarnego. W runie można zaobserwować kilka rzadkich gatunków roślin takich jak czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum) i przetacznik górski (Veronica montana), a także chronione gatunki storczyków.

Nowy rezerwat w województwie śląskim
Utworzenie rezerwatu podyktowane jest potrzebą wzmocnienia i zagwarantowania ochrony fragmentu lasu grądowego o cechach naturalnych, dla celów naukowych i dydaktycznych.
– Ustanowienie rezerwatu Kochanowicki Grąd będzie również nawiązaniem do pamięci prof. Janusza Hereźniaka i w pewnym stopniu zwieńczeniem przynajmniej niewielkiej części jego ogromnego dorobku naukowego i prac terenowych, ponieważ nieżyjący dzisiaj profesor jako pierwszy zaproponował utworzenie na tym obszarze tej formy ochrony przyrody – mówi Przemysław Skrzypiec, Z-ca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Regionalny Konserwator Przyrody.
– Pierwsze rezerwaty w woj. śląskim powstały w latach 50 XX wieku, i tak jak my dziś je badamy i powiększamy, tak teraz i my mamy szansę zostawić przyszłym pokoleniom naukowców, botaników czy administracji zarządzającej tymi terenami kolejny obiekt rezerwatowy pod ich opiekę. Czując i doceniając tą historyczną chwilę, bardzo cieszymy się z przyszłego obiektu chronionego z uwagi na to, że jest w nas niedosyt ochrony rezerwatowej i będzie to pierwszy nowopowstały rezerwat utworzony w województwie od 2015 r. – podkreślał regionalny konserwator podczas oględzin lasu.

Walory i kształt Kochanowickiego Grądu
W trakcie sesji terenowej leśnicy podkreślali znaczenie tego terenu, na którym z uwagi na jego walory przyrodnicze realizowane było szczególne podejście do gospodarowania drzewostanami. Rada zarekomendowała przyłączenie do projektowanego rezerwatu dodatkowych terenów leśnych charakteryzujących się zbliżonymi walorami przyrodniczymi. Po przyłączeniu tych terenów powierzchnia rezerwatu wyniesie 26 ha. Ponadto wokół rezerwatu utworzona zostanie otulina obejmująca przyległe tereny, której powierzchnia wyniesie ok. 40 ha.
Oględziny terenowe RROP zakończone zostały głosowaniem nad uchwałą, w trakcie którego członkowie Rady przy wsparciu Nadleśnictwa Herby oraz aprobacie Wójta Gminy Kochanowice jednogłośnie zadecydowali o kształcie i przyszłości tego unikatowego fragmentu lasu w Kochanowicach.

źródło: RDOŚ w Katowicach

Skip to content