Plan zrównoważonego rozwoju publicznego rok później

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego, brzmi to bardzo poważnie. Czym jednak jest ten program? Zgodnie z treścią obszernego, bo niemalże 270 stronicowego dokumentu, jest to projekt optymalnego przygotowania usług przewozowych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej, realizowanych na obszarze miasta Częstochowa i gmin, które zawarły z miastem Częstochową porozumienia komunalne w sprawie organizacji transportu publicznego, na lata 2023 – 2030. W skrócie jest to dokument mający zmodernizować i usprawnić komunikację miejską.

Na jakim etapie znajdują się plany? Czy aktualizacja programu jest już gotowa? O stanie prac na sierpień 2023 roku mówi rzecznik prasowy UM, Włodzimierz Tutaj: – Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Częstochowy jest dokumentem cyklicznie aktualizowanym. Obecnie trwają przygotowania do kolejnej aktualizacji. Ostatnia wersja Planu Transportowego została przyjęta przez Radę Miasta na początku 2021 roku. Kolejnej zmiany uchwały należy się spodziewać się na początku roku przyszłego. W ostatnim czasie prac nad zmianami realizowana była aktualizacja analizy kosztów i korzyści wynikających z transportu zeroemisyjnego. Kierunku rozwoju publicznego transportu w Częstochowie mają być w dalszym stopniu zgodne z uregulowaniami zawartymi w dokumentach strategicznych krajowych i wojewódzkich oraz strategicznymi wytycznymi Unii Europejskiej dot. zrównoważonego rozwoju transportu publicznego zbiorowego, promowania rozwiązań proekologicznych integracji środków transportu oraz podnoszenia standardów obsługi pasażerskiej. Równoległe trwają prace nad optymalizacją układu komunikacji miejskiej w Częstochowie. To opracowanie, które ma być gotowe w listopadzie,  jest zlecone zewnętrznej firmie, aby skonfrontować obecne rozwiązania z analizą dokonaną z zewnątrz. Dokument ma być podstawą do korekt układu komunikacyjnego po zakończeniu trwających obecnie części kluczowych inwestycji drogowych, w trakcie których część linii jest zmuszona jeździć innymi trasami. Optymalizacja będzie także przedmiotem konsultacji z mieszkańcami, którzy będą mogli wyrazić swoją opinię ws. proponowanych zmian.

Zdaniem urzędników, inicjatywa ma być jednym z filarów skutecznej modernizacji komunikacji miejskiej. Przynajmniej tak brzmią zapewniania i obietnice. Pytanie brzmi – czy władze miasta interpretują pojęcie skutecznej modernizacji podobnie, jak mieszkańcy.

Konsultacje społeczne potrwają co najmniej do końca tego roku. O sytuacji będziemy informować na bieżąco.

Skip to content