Wczoraj (6 listopada br.) w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się ostatnie spotkanie interdyscyplinarnego Zespołu do spraw przeciwdziałania przestępczości przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę osób małoletnich. Podsumowano dotychczasowe osiągnięcia i wyznaczono kolejne cele, mające służyć skutecznej ochronie dzieci.

Prace zespołu, powołanego przez Ministra Sprawiedliwości we września 2021 r. nadzorował wiceminister Marcin Romanowski.
– Po dwóch latach wytężonej, żmudnej pracy osiągnęliśmy cel, do której nasz zespół został powołany. Bardzo dziękuję za ogromne zaangażowanie wszystkich Państwa, bez których nie było by tego sukcesu – powiedział zebranym wiceminister Romanowski.

W pracach Zespołu, obok przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości brali udział także eksperci z: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Zaangażowali się również specjaliści z Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Komendy Głównej Straży Granicznej, NASK PIB/Dyżurnet.pl, a także Biura Rzecznika Praw Dziecka, Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15.

W tym gronie powstał projekt Krajowego Planu przeciwdziałania przestępstwom przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletnich, który 17 października 2023 r. Rada Ministrów podjęła w formie uchwały.
Plan jest realizacją „ustawy Kamilka”, która została złożona w Sejmie po śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Nowe przepisy, przyjęte w lipcu br. przepisy zakładają m.in. stworzenie ogólnopolskiej strategii walki z przestępczością seksualną wobec dzieci. Przyjęty przez rząd plan zapewnia kompleksowe, interdyscyplinarne wzmocnienie systemu ochrony przed przestępstwami seksualnymi. To m.in.:

– skoordynowana analiza zagrożeń przestępczością seksualną;
– program edukacyjny dla różnych grup społecznych (np. młodzieży, rodziców, nauczycieli);
– szkolenia z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci, udzielania im pomocy i wsparcia;
– wzmocnienie kompetencji oraz specjalizacja funkcjonariuszy organów ścigania, sędziów i prokuratorów;
– utworzenie bazy danych, która ułatwi wykrywanie zakazanych treści, np. w Internecie;
– kompleksowe wsparcie dla ofiar przestępstw seksualnych oraz ich rodzin;
– wzmocnienie działań terapeutycznych i profilaktycznych;
– działania mające na celu ujawnianie przestępstw seksualnych wobec dzieci
– poszanowanie prywatności i godności osób pokrzywdzonych
– zapewnienie etycznego przekazu medialnego.
Efektem działań Zespołu są także m.in. badania przeprowadzone przez Akademię Wymiaru Sprawiedliwości i Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, a także metodyka opiniowania dla biegłych psychologów, którą przekazano do sądów.

Czas, na który Zespół został powołany dobiegł końca. Nie oznacza to, że działania zostaną wstrzymane. Powołany ustawą Kamilka Zespół do Spraw Ochrony Małoletnich będzie kontynuował już rozpoczętą pracę.
– Jestem przekonany, że ochrona dzieci to sprawa ważna dla wszystkich i będziemy działać ponad podziałami politycznymi – stwierdził na koniec wiceminister Marcin Romanowski.

Źródło: Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Skip to content