Rada Ministrów przyjęła nowelizację przepisów o syndykach

Ministerstwo Sprawiedliwości przywiązuje wielką wagę do wprowadzania ułatwień dla przedsiębiorców, zapewniania im warunków uczciwej konkurencji i zwiększenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Kontynuujemy wprowadzanie rozwiązań, które sprawdziły się w 2020 r.

Rada Ministrów przyjęła przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt nowelizacji ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Nowe przepisy przyspieszą postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne, zmniejszą koszty postępowania, a także zmienią zasady powoływania syndyków, zarządców i nadzorców sądowych.

Przy każdym sądzie upadłościowym i restrukturyzacyjnym powstaną listy doradców restrukturyzacyjnych posiadających licencję. Listy będą dostępne w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe. Sąd będzie wyznaczał doradców według kolejności z sądowej listy doradców.

Proponowane przepisy pozwolą wyeliminować nadużycia i nieprawidłowości związane z wyborem syndyków, zarządców i nadzorców a przez to istotnie poprawią jakość prowadzenia postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjny. Wprowadzenie przydziału spraw upadłościowych według kolejności, w oparciu o listy doradców restrukturyzacyjnych, wyeliminuje podejrzenia o braku przejrzystości w przydzielaniu spraw.

Projekt wprowadza również bezwarunkowe objęcie układem we wszystkich postępowaniach restrukturyzacyjnych wierzycieli rzeczowych – chodzi głównie o banki. Do wprowadzenia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego przez Ministerstwo Sprawiedliwości w 2020 r., banki były wyłączone z układu i mogły blokować restrukturyzację.

Skutkiem wejścia w życie przepisów będzie kompleksowa regulacja ochrony przed egzekucją dłużników, którzy złożyli wniosek o otwarcie jednego z czterech postępowań restrukturyzacyjnych. Ochrona będzie aktualizować się z dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, a jej pierwotny okres będzie trwał 4 miesiące. Jeżeli postęp w negocjacjach dłużnika z wierzycielami będzie wskazywał na prawdopodobieństwo zawarcia układu, okres ten będzie mógł być przedłużony przez sędziego-komisarza (a w stosowanych sytuacjach przez sąd) na kolejny termin, nieprzekraczający łącznie 12 miesięcy.

Wprowadzone w 2020 r. zmiany w postępowaniu o zatwierdzenie układu (jedno z 4 postępowań restrukturyzacyjnych) spopularyzowały postępowania restrukturyzacyjne. Obecnie w tym trybie prowadzonych jest około 90% postępowań restrukturyzacyjnych. Proponowane regulacje poprawią skuteczność pozostałych trzech typów postępowań restrukturyzacyjnych.

Ponadto projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. Usuwa ewentualne wątpliwości interpretacyjne oraz zapewnia spójność rozwiązań, które dotyczą różnych typów postępowań restrukturyzacyjnych.

Źródło: Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Skip to content