Sytuacja FUS stabilna

Fot. ZUS

Covid-19 miał istotny wpływ na sytuację Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2020 roku. „Kondycja finansowa Funduszu jest stabilna, gdyby nie epidemia zapewne mówilibyśmy dziś o rekordowych wpłatach składek” – wskazuje wiceprezes ZUS Paweł Jaroszek.

– Rok 2020 był zdominowany przez pandemię koronawirusa. Z dnia na dzień opracowaliśmy i uruchomiliśmy programy pomocowe w ramach Tarczy antykryzysowej. Wszystko po to, aby złagodzić skutki pandemii. Przedsiębiorcy mogli skorzystać m.in. ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, odroczenia terminu płatności lub rozłożenie na raty składek. To wszystko miało istotny wpływ na sytuację finansową FUS – komentuje wiceprezes ZUS Paweł Jaroszek.

Jak podkreślił, stopień pokrycia wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych w 2020 roku ukształtował się na poziomie 74,7%, choć w pierwszym kwartale przekroczył rekordową wartość osiągniętą w 2019 roku 82,9% (wobec 81% w 2019 roku).

– Gdyby nie pandemia zapewne mówilibyśmy o rekordowych wpłatach składek do FUS. Wskazywały na to wyniki z I kwartału – wskazuje wiceprezes.

Największe koszty FUS
Koszty Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2020 roku wyniosły 277,3 mld zł. Największą ich pozycją były transfery na rzecz ludności w kwocie 260,5 mld zł, obejmujące świadczenia emerytalno-rentowe oraz pozostałe świadczenia. Przeciętna miesięczna wypłata emerytury i renty w grudniu 2020 roku wyniosła 2419,71 zł i była wyższa o 5,9% od wypłacanej rok wcześniej. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na wysokość świadczeń niezmiennie jest coroczna waloryzacja – w marcu 2020 roku przeprowadzono waloryzację wskaźnikiem 103,56%, nie mniej jednak niż o kwotę 70,00 zł (miesięczny skutek finansowy to 716,9 mln zł).

Istotne wydatki FUS były związane zasiłkami chorobowymi, które wyniosły 14,1 mld zł. Były one wyższe o 15,7% od zasiłków wypłaconych w 2019 roku, co wynikało z zachorowań na COVID-19 lub przebywania na kwarantannie.

Cudzoziemcy
Po spadku w drugim kwartale, w drugiej połowie 2020 roku ponownie wrosła liczba obcokrajowców – do najwyższego w historii poziomu. W grudniu 2020 roku w ZUS było zarejestrowanych 725 173 obcokrajowców, co oznacza wzrost o 11,3% w stosunku do grudnia poprzedniego roku. W liczbie tej 59,4% osób było pracownikami, 3% prowadziło działalność gospodarczą, a pozostali byli objęci innymi formami zatrudnienia. Największą grupę obcokrajowców (73,4%) stanowili obywatele Ukrainy – w grudniu 2020 roku ich liczba wyniosła 532 503 osób, było to o 11,1% więcej niż na koniec 2019 roku. Duży wzrost liczby obywateli Ukrainy w Polsce w dwóch ostatnich kwartałach 2020 roku był wynikiem odblokowania granic po okresie pierwszego lockdownu.

Źródło: ZUS