Ułatwienia Ministerstwa Sprawiedliwości dla polskich przedsiębiorców

Dzisiaj (15 września) wchodzi w życie opracowana w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Przygotowane przez resort rozwiązania ułatwiają przedsiębiorcom działanie na rynku Unii Europejskiej, wzmacniają ochronę pracowników, wierzycieli i wspólników oraz zwiększają elastyczność prowadzenia działalności gospodarczej.

Nowe przepisy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców. Pozwolą w szerszym zakresie korzystać z różnych sposobów reorganizacji działalności na rynku polskim i europejskim. Doprowadzą tym samym do rozwoju firm i stworzą nową sferę wolności gospodarczej. Może na tym skorzystać ponad pół miliona polskich przedsiębiorców, którzy działają w formie spółek kapitałowych oraz komandytowo-akcyjnych.

Korzystne zmiany

Reorganizacja spółek w Polsce cieszą się dużą popularnością. Od stycznia 2022 r. do maja 2023 r. w sądach rejestrowych dokonano około 8000 zgłoszeń w tym zakresie. Zdecydowana większość dotyczyła reorganizacji krajowych. Od teraz proces ten stanie się bardziej dostępny również na gruncie zagranicznym.

Ustawa dostosowuje bowiem polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, która dotyczy transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek. W konsekwencji wprowadzone zostaną nowe rodzaje reorganizacji spółek: uproszczone połączenie i podział przez wyodrębnienie. Spółki komandytowo-akcyjne będą mogły przejmować spółki działające na rynku unijnym w drodze połączenia transgranicznego. Zostanie im również przyznana zdolność do podziału.

Pełna jawność

Ustawa wprowadza wymóg jawności planów połączeń, podziałów i przekształceń transgranicznych. Wszystkim pracownikom i wspólnikom muszą być udostępnione sprawozdania, które określają skutki tych procesów. Co więcej, wspólnicy mniejszościowi, którzy nie zgodzą się na dokonanie reorganizacji transgranicznej, nie będą zmuszani do uczestnictwa w tego typu spółce. Nowelizacja gwarantuje im prawo wyjścia ze spółki oraz odkupu ich akcji lub udziałów.

Dzięki wprowadzeniu uproszczonych procedur, reorganizacje spółek staną się szybsze i tańsze. Polscy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z rozwiązań stosowanych w innych państwach Unii Europejskiej. Zwiększy się tym samym konkurencyjność polskiej gospodarki na tle gospodarek wspólnoty. Nowe przepisy stworzą też polskim przedsiębiorcom doskonałą okazję do ekspansji na rynki zagraniczne.

Cyfryzacja zamiast biurokracji

Ministerstwo Sprawiedliwości podejmuje też wiele innych działań na rzecz przedsiębiorców. Uciążliwą biurokrację zastępują nowoczesne systemy elektroniczne, które zamiast na papierkowej robocie pozwalają skupić na prowadzeniu interesów. Cyfrową rewolucję przeszedł m.in. Krajowy Rejestr Sądowy. Od 1 lipca 2021 r. wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS są składane wyłącznie w sposób elektroniczny.

– Zastaliśmy KRS papierowy, a wprowadziliśmy system cyfrowy, zintegrowany ze zmianami w sądownictwie. Przedsiębiorcy mogą załatwić teraz wiele spraw sprzed komputera, co trwa znacznie szybciej. Nowy system ułatwia im też automatyczne korygowanie błędów – podkreślał Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

W ramach e-KRS przedsiębiorcy mogą komunikować się z sądem za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Ponadto akta rejestrowe można przeczytać za darmo i online. e-KRS umożliwia także integrację z systemem połączonych rejestrów w krajach Unii Europejskiej (BRIS). Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało też rezygnację z publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wpisów do KRS. Zmniejsza to koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Uczciwy rynek

Przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawa antylichwiarska, która weszła w życie pod koniec zeszłego roku, unormowała rynek pożyczkowy i położyła kres nadużyciom. W konsekwencji Polacy zaciągają coraz więcej pożyczek, które przeznaczają m.in. na rozwój swoich firm.

Dopełnieniem tych rozwiązań jest projekt ustawy o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora. Dziś windykatorzy usiłują zastępować komorników, do czego nie mają uprawnień. Często nadużywają prawa i naruszają godność ludzi. Dlatego profesja windykatora będzie podlegać licencjonowaniu. Osoby, które przeprowadzają dochodzenie zaległych należności, będą musiały wykazywać się ponadprzeciętnymi kwalifikacjami merytorycznymi i moralnymi.

Zmiany obejmą też kancelarie odszkodowawcze, które obecnie często żerują na nieszczęściu osób pokrzywdzonych, oferując im nieuczciwe i znacznie wygórowane stawki swoich usług. Nowe przepisy wyznaczą maksymalne stawki, wysokie standardy dla osób prowadzących tego typu działalność, a także zakażą nachalnej reklamy czy akwizycji usług kancelarii odszkodowawczych (np. w szpitalach, domach pogrzebowych).

Wprowadzimy także jasną definicję umowy franczyzy. Chcemy równości uczestników tego rynku, zarówno wielkich sieci, jak i drobnych przedsiębiorców, którzy decydują się na zawarcie umowy franczyzy. Przed jej podpisaniem franczyzobiorca otrzyma pełen zakres informacji o warunkach franczyzy. Położy to kres próbom oszukiwania i wykorzystywania franczyzobiorców. Wielkie zagraniczne sieci nie będą mogły nadużywać swoich pozycji względem drobnych przedsiębiorców. Przyczyni się to do rozwoju franczyzy jako bezpiecznej formy współpracy i ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej.

Wolność płacenia gotówką

Dzięki inicjatywie Ministerstwa Sprawiedliwości konsumenci mogą nadal płacić gotówką bez ograniczeń, a limit dla przedsiębiorców pozostał bez zmian. Polacy zawsze powinni mieć prawo wyboru, w jaki sposób chcą dokonać zakupów. Ograniczenie możliwości płacenia gotówką znacznie ograniczyłoby drobny handel. Ministerstwo Sprawiedliwości wspiera działalność małych i średnich przedsiębiorców. Dlatego szkodliwe propozycje lobby bankowego zostały zablokowane.

Źródło: Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Skip to content